Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο δικτυακός τόπος παρέχεται, ως έχει, από την εταιρία με την επωνυμία «SM FINE ART ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ART A.E.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 260 και Δηλιγιάννη, Τ.Κ.14562, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001802801000 και ΑΦΜ 094352656 (εφεξής «SM FINE ART» ή «Εταιρεία») και αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου της Εταιρείας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκτίθενται εδώ. Η πρόσβαση και η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται εδώ, καθώς και των τυχόν εκάστοστε τροποποιήσεών τους.

  1. Επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου

Καθένας μπορεί ελεύθερα να επισκέπτεται το δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/και χρησιμοποιεί τον παρόν δικτυακό τόπο. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση, ενός και μόνο αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

  1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από το νόμο, με εξαίρεση τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία, περιοδικά, κατάλογοι, έντυπα εν γένει, ημερολόγια, CD, CD-ROM και υπόλοιπα προϊόντα, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των νομικών και/ή φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων.

  1. Αποποίηση Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφορικών και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία της. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες, κλπ).

  1. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους με τα οποία η Εταιρεία δεν συνδέεται καθ’οιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οιασδήποτε μορφής.

  1. Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί, ότι για τη σύναψη σύμβασης πώλησης με την Εταιρεία, υποχρεούται να δημιουργήσει προφίλ χρήστη, όπου καλείται να εισαγάγει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων πώλησης με την Εταιρεία.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει στην Εταιρεία αληθινή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της όποιας μεταξύ των σύμβασης πώλησης, με επιφύλαξη της Εταιρείας κάθε δικαιώματός της από τις υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις του χρήστη.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των ονομάτων και κωδικών εισόδου στο προφίλ χρήστη που θα δημιουργήσει.

Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Χρήστης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας – αποστολής προϊόντων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – τηλέφωνα, και καθίσταται ως εκ τούτου Yπεύθυνος Eπεξεργασίας με την έννοια του του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Κάθε χρήση η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και όλων των δεδομένων που αφορούν στους αγοραστές, στην οποία προβαίνει η Εταιρεία, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Ο Χρήστης – Υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί, οποτεδήποτε, να ασκήσεi τα δικαιώματα που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 και ειδικότερα το δικαίωμα:

α) ενημέρωσης και την πρόσβασης στα δεδομένα του που επεξεργάζεται η Εταιρεία

β) περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων,

γ) διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων, και

δ) αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

ε) λήθης: αν ο Χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να εξασκήσει το δικαίωμά του στη «λήθη» (right of oblivion) σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που παρήγαγε με την εγγραφή του και την αλληλεπίδρασή του με την Εταιρεία που φυλάσσονται στους διακομιστές της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα διαγράψει εντός 7 ημερών όλα αυτά τα δεδομένα και θα ακυρώσει το λογαριασμό του Χρήστη. Ο Χρήστης ανά πάσα στιγμή δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία της Εταιρείας με τους αγοραστές με στόχο την ενημέρωση των τελευταίων για τα προϊόντα που η Εταιρεία διαθέτει μέσα από το Κατάστημα, η Εταιρεία δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών ενημερωτικά και διαφημιστικά, εφόσον αυτοί επέλεξαν σχετικά και χορήγησαν ρητή ηλεκτρονική συναίνεση προς τούτο (opt-in).

Επίσης, στο χρήστη παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται οποτεδήποτε (opt-out / unsubscribe).

Ο Χρήστης αποδέχεται και γνωρίζει ότι η Εταιρεία για την πραγματοποίηση συμβάσεων πώλησης και εν γένει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης-φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies” τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση-φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας ή στη λειτουργία του λογισμικού της Εταιρείας και αλληλεπιδρούν με το λογισμικό σε κάθε επίσκεψη του Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής-υπολογιστή του. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, ενδέχεται να μην δύναται να συνάπτει συμβάσεις πώλησης με την Εταιρεία, μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των “cookies”.

Η Εταιρεία συμμορφούμενη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στις δέουσες επικαιροποιήσεις της πολιτικής αυτής με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και τις τροποποιήσεις ή ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Ο Χρήστης – Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να υποβάλλει ερωτήματα και παράπονα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία, στην εποπτική εθνική Αρχή ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

  1. Διαβίβαση δεδομένων σε εταιρείες courier

Η Εταιρεία για την εκτέλεση-παράδοση της παραγγελίας του χρήστη, διαβιβάζει υποχρεωτικά σε τρίτο πρόσωπο τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του για την εκτέλεση της αποστολής της παραγγελίας: τα δεδομένα αυτά που διαβιβάζονται σε τρίτο πρόσωπο (μεταφορέα αδειοδοτημένο από την ΕΕΤΤ) είναι το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (Πόλη – Περιοχή, αριθμός / οδός) και τηλέφωνο επικοινωνίας του χρήστη παραλήπτη, αποκλειστικά για το σκοπό της εκτέλεσης της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας.

Σε περίπτωση, άρνησης συναίνεσης του χρήστη για την ως άνω διαβίβαση, ο χρήστης οφείλει να προσέλθει στο χώρο της Εταιρείας να παραλάβει την παραγγελία του.

  1. Παραγγελίες Υπέρ Τρίτων – Δώρα

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το χρήστη ή από την οντότητα τιμολόγησης (αν είναι φυσικό πρόσωπο), ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα στην Εταιρεία ότι έχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του τρίτου αυτού φυσικού προσώπου, για την υποβολή και καταχώρηση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που θα επιτρέψουν την εκτέλεση της παραγγελίας, ειδικά την τιμολόγηση υπέρ τρίτου, ή/και την παράδοση της παραγγελίας στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού (με καταχώρηση και τηλεφώνου επικοινωνίας), άλλως ευθύνεται έναντι της Εταιρείας.

  1. Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία- εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

  1. Επικοινωνία

Οποιοσδήποτε επισκέπτης, χρήστης ή πελάτης δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρεία τηλεφωνικώς +30 210 6234320 ή εγγράφως ηλεκτρονικά στο: art@mihalarias.gr